1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas – Prekių užsakyme nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, kurio prekės parduodamos tinklapyje http://first-fruits.eu vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir kuris yra atsakingas už Pirkėjo pateikto užsakymo vykdymą. Pardavėjo, su kuriuo sudaroma atitinkamos prekės pirkimo-pardavimo sutartis vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, rekvizitai nurodomi Prekių užsakyme.

1.2. firs-fruits.eu – tinklapis, esantis adresu http://first-fruits.eu, kuriame yra parduodamos prekės ir kurį administruoja UAB Barakuksas.

1.3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo.

1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.5. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

1.6. Taisyklės – šios „Prekių pirkimo – pardavimo first-fruits.eu taisyklės“, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui first-fruits.eu ir kiekvienai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaromai Pirkimo-pardavimo sutarčiai.

1.7. Paskyra – Pirkėjo www.first-fruits.eu naudojimosi Taisyklių pagrindu atliekamo registravimosi first-fruits.eu rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti asmeninė Pirkėjo paskyra (account).

 1. Bendrosios nuostatos

2.1. Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su prekių pirkimo – pardavimo Idejadovanai.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu first-fruits.eu susijusios sąlygos.

2.2. Pirkėjas, sukurdamas paskyrą first-fruits.eu, Taisykles patvirtina pirmosios registracijos metu. Pirkėjui patvirtinus Taisykles pirmosios registracijos (paskyros sukūrimo) metu Taisyklės taikomos visiems Pirkėjo pirkimams, atliekamiems first-fruits.eu, ir visoms pirkimo-pardavimo sutartims, sudaromoms su Pardavėjais iki atnaujintų Taisyklių paskelbimo. Atnaujinus Taisykles, jos taikomos šiame punkte aptarta tvarka nuo jų paskelbimo www.first-fruits.eu.

2.3. Pirkti first-fruits.eu turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika (Taisyklių 2.4 punktas) bei first-fruits.eu naudojimosi Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes first-fruits.eu.

2.4. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, first-fruits.eu turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjai bus informuojami prisijungę prie Paskyros arba first-fruits.eu pirkdami prekes iš pasirinkto Pardavėjo po naujos redakcijos Taisyklių įsigaliojimo.

2.5. Pirkėjas privalo susipažinti su first-fruits.eu patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika.

 1. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

3.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes first-fruits.eu pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

3.1.1. internetu užsiregistruodamas first-fruits.eu (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);

3.1.2. internetu nesiregistruodamas first-fruits.eu;

3.1.3. telefonu;

3.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 3.1.1 – 3.1.2 punktuose nurodytų būdų, atitinkamuose first-fruits.eu sistemoje pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis, kurie first-fruits.eu tvarkomi Privatumo politikoje numatyta tvarka.

3.3. Prekių užsakymai, pateikti telefonu ar Parduotuvėse, vykdomi Taisyklių nustatyta tvarka ir jiems taikomos Privatumo politikos nuostatos. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka su Taisyklėmis ir jų taikymu.

3.4. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Pirkėjas informuojamas apie užsakymo patvirtinimą pateikiant pranešimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu. Pardavėjas siunčia Pirkėjui nuoroda į galiojančias Taisykles kartu su užsakymo patvirtinimu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.

3.5. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas first-fruits.eu bei Pardavėjo duomenų bazėje jų privatumo politikoje nustatyta tvarka.

Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas first-fruits.eu šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

4.5. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, first-fruits.eu naudojimosi taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas, naudodamasis first-fruits.eu, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, first-fruits.eu naudojimosi taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų first-fruits.eu, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas ir first-fruits.eu turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1 ar 8.2.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

6.2. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 8.2.3 punkte numatytą apmokėjimo būdą, Pardavėjas, per first-fruits.eu, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pirkėjo užsakymas gali būti anuliuojamas neįspėjus iš anksto jei: i) jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo arba ii) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu arba iii) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.

6.3. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra be atskiro Pirkėjo sutikimo jo pasirinktų įsigyti prekių (krepšelyje esančių konkretaus pardavėjo prekių) pirkimą išskaidyti į atskirus užsakymus, nebent Pirkėjas iki užsakymų patvirtinimo pageidauja krepšelyje esančias prekes įsigyti pateikiant vieną bendrą užsakymą. Tokio išskaidymo atveju konkrečiam užsakymui tenkančių papildomų paslaugų (pvz., prekių pristatymo, užnešimo ir pan.) kaina atitinkamai išskaidoma atskiriems užsakymams ir yra skaičiuojama kiekvienam užsakymui atskirai, todėl gali skirtis nuo paslaugų kainos, nurodytos konkrečios prekės aprašyme. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kituose first-fruits.eu dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo užsakymus vykdyti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir komunikuoti su Pirkėju first-fruits.eu tinklapio priemonėmis ir niekada nevykdyti su Pirkėju komunikacijos jokiais kitais kanalais, išskyrus atvejus, kai tai tiesiogiai numatyta šiose Taisyklėse arba first-fruits.eu tinklapyje. Šiuo Pirkėjas ir Pardavėjas aiškiai patvirtina, kad bet kokia komunikacija dėl užsakymo vykdymo, atliekama ne first-fruits.eu tinklapyje (sistemoje) šalių neįpareigoja ir joms nėra privaloma.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai first-fruits.eu sistemoje suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228-7 straipsnyje.

7.3. Pardavėjas ir first-fruits.eu įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos, first-fruits.eu naudojimosi taisyklėse ir Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.4. first-fruits.eu įsipareigoja iki užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų first-fruits.eu funkcijų sustabdymą ar nutraukimą, taip pat Taisyklių 6.2 – 6.3 punktuose nurodytus pakeitimus. Informacijos pateikimas first-fruits.eu Paskyroje ar first-fruits.eu elektroninės prekybos tinklapyje laikomas tinkamu informavimu. Kai Pirkėjo užsakymas jau yra priimtas vykdyti, apie šio užsakymo įvykdymui reikšmingų first-fruits.eu funkcijų sustabdymą ar nutraukimą Pirkėjas informuojamas vienu iš Pirkėjo nurodytų kontaktinių duomenų (telefonu, sms žinute arba el. paštu).

7.5. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

7.6. Tuo atveju, jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, first-fruits.eu gali jam pasiūlyti panašią arba analogišką prekę, kurią parduoda kitas Pardavėjas apie tai informuojant vienu iš Pirkėjo nurodytų kontaktinių duomenų (telefonu, sms žinute arba el. paštu). Pirkėjui nesutikus, kad konkretaus Pardavėjo prekė būtų pakeista kito Pardavėjo parduodama panašia ar analogiška preke, Pardavėjas, kuris negali pristatyti Pirkėjo išsirinktos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

7.7. Tuo atveju, jeigu per 3 (tris) darbo dienas nuo pasiūlymo pateikimo, Pirkėjas vienu iš first-fruits.eu elektroninės prekybos tinklapyje nurodytų kontaktų patvirtino, jog sutinka, kad prekė būtų pakeista į kito Pardavėjo parduodamą prekę, pirminis Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtas lėšas už prekę, kurios pirminis Pardavėjas negali pristatyti, ir kompensuoti kainų skirtumą.

7.8. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi per first-fruits.eu gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti Pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

7.9. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos first-fruits.eu nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius, jeigu tokie būtų taikomi.

8.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų (pasirinkimas gali būti ribojamas, todėl galutinis atitinkamam užsakymui taikytinų atsiskaitymo būdu sąrašas nurodomas prie atitinkamo užsakymo):

8.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste;

8.2.2. banko pavedimu;

8.2.3. kitais first-fruits.eu tinklapyje nurodytais būdais

8.3. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes, patvirtinamas prekių užsakymas.

8.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekėms taikomi garantijos dokumentai, jam gali būti pateikiamos fiziniu būdu kartu su prekėmis arba elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo įvykdymo. PVM sąskaitose faktūrose nurodomi Pardavėjo rekvizitai, pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

8.5. Pirkėjo pirktų prekių PVM sąskaitos faktūros taip pat gali būti patalpinamos Pirkėjo turimoje Paskyroje first-fruits.eu skiltyje „Mano first-fruits.eu“. Pirkėjui pateikus užsakymą, skiltyje „Mano first-fruits.eu“ jis galės matyti ir atsispausdinti užsakymo lapą – išankstinio apmokėjimo sąskaitą.

8.6. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis gali tik išimtiniais atvejais, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekės nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per first-fruits.eu per 2 (dvi) darbo dienas first-fruits.eu elektroninės prekybos tinklapyje nurodytais kontaktais anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui visas jo sumokėtas sumos pagal tokį anuliuotą užsakymą.

Prekių pristatymas

9.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų, įvardytų konkrečiame Pardavėjo parduodamos prekės pasiūlyme.

9.2. Pristatymo terminai nurodyti Prekės aprašyme yra preliminarūs. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių užsakymo patvirtinime nurodytais terminais. Prekių pristatymo terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per prekės užsakyme nustatytą terminą ir Šalys nesuderina papildomo termino prekių pristatymui, Pirkėjas gali pasinaudoti Taisyklių 11.1 punkte įtvirtinta teise – atsisakyti prekių ar paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties.

9.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.4. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su kurjeriu arba įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, be pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant kurjeriui, Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

9.5. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

9.6. Jei Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus, prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas, ir administracinį mokestį, numatytą šių Taisyklių 8.7 punkte, jeigu buvo taikomas.

 1. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. Kiekvienos Pardavėjo first-fruits.eu parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

10.2. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės. Prekė atitinka vartojimo pirkimo pardavimo sutartį, jei:

10.2.1. prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą prekę first-fruits.eu;

10.2.2. prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;

10.2.3. prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.

10.3. first-fruits.eu neatsako už tai, kad Pardavėjo first-fruits.eu parduodamos prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios. Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Originalių produktų spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.

 1. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka

11.1. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties:

11.1.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui arba first-fruits.eu, kuri apie Pirkėjo sprendimą atsisakyti sutarties informuoja Pardavėją. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.

11.1.2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas first-fruits.eu praneša vienu iš šių būdų: užpildydamas pavyzdinę sutarties atsisakymo formą arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu info@first-fruits.eu. Gavęs Pirkėjo pranešimą, first-fruits.eu nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

11.1.3. Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas taip: a. kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę; b. jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę iš skirtingų Pardavėjų ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna atitinkamo Pardavėjo prekę; c. jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį; d. jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna pirmąją prekę.

11.1.4. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties, kol prekė dar nebuvo jam pristatyta, Pirkėjas turi informuoti apie tai first-fruits.eu tinklapyje nurodytais kontaktais. Pirkėjo atsisakymas įforminamas kaip užsakymo atmetimas,

11.1.5. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties po to, kai prekė jau buvo pristatyta, arba jis ją buvo atsiėmęs, taikomos Taisyklių 11.6 punkte numatytos nuostatos.

11.2. Pardavėjo taikoma papildoma pinigų grąžinimo garantija

11.2.6.1. first-fruits.eu dovanų kuponai;

11.2.6.2. supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

11.2.6.3. kūdikių drabužėliai;

11.2.6.4. žaislai, kūdikių žaislai, kūdikių priežiūros priemonės;

11.2.6.5. prekės, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos.

11.3. Tinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės

11.3.1. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el. paštu info@first-fruits.eu.

11.3.2. Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“. Per Taisyklių 11.3.1 punkte numatytą terminą Pirkėjas turi teisę pakeisti ir grąžinti visas prekes, kurios nepatenka į šį sąrašą:

11.3.2.1. tabakas ir tabako gaminiai;

11.3.2.2. parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai;

11.3.2.3. fotografijos ir kinematografijos prekės;

11.3.2.4. spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai;

11.3.2.5. audiniai;

11.3.2.6. kiliminė grindų danga, išskyrus kilimus ir kilimėlius;

11.3.2.7. megzti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai drabužiai;

11.3.2.8. kūdikių drabužėliai;

11.3.2.9. pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai;

11.3.2.10. siūti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai, naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai;

11.3.2.11. liemenėlės, juosmenys, korsetai ir panašūs dirbiniai;

11.3.2.12. perlai, brangakmeniai, taurieji metalai ir jų dirbiniai, išskyrus dirbtinę bižuteriją;

11.3.2.13. mašinos ir mechaniniai įrenginiai;

11.3.2.14. elektros mašinos ir įrenginiai, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai;

11.3.2.15. antžeminio transporto priemonės

11.3.2.16. laivai, valtis ir plaukiojantys įrenginiai

11.3.2.17. optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai;

11.3.2.18. laikrodžiai;

11.3.2.19. muzikos instrumentai;

11.3.2.20. ginklai ir šaudmenys;

11.3.2.21. baldai, patalynės reikmenys, šviestuvai;

11.3.2.22. žaislai, žaidimai, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis;

11.3.2.23. meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai;

11.3.2.24. augalai, gyvūnai ir tinkamos kokybės maisto prekės;

11.3.2.25. sveriamos ir matuojamos prekės, kurios vartotojo pageidavimu buvo specialiai paruoštos, atpjautos, supjaustytos ir panašiai.

11.3.3. Gavęs prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

11.3.4. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

11.3.5. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 11.6 punkte.

11.4. Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės

11.4.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

11.4.2. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo – priėmimo dokumente (jeigu nepažymėjo, taikomos Taisyklių 11.3 punkto nuostatos) arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:

11.4.2.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

11.4.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

11.4.2.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

11.4.2.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.

11.4.3. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 11.4.2 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę Pardavėjui. Jei Pirkėjui pasirinkus 11.4.2 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 11.4.2 punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.

11.4.4. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

11.4.4.1. pranešti apie tai Pardavėjui sąskaitoje faktūroje nurodytu kontaktu arba first-fruits.eu el. paštu info@first-fruits.eu, Pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;

11.4.4.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantiją patvirtinantį dokumentą (jei jis buvo išduotas);

11.4.4.3. pateikti laisvos formos prašymą ir pateikti jį first-fruits.eu.

11.4.5. Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per prekių įsigijimo dokumente nustatytą jos kokybės garantijos terminą, kurį nurodo Pardavėjas, iš kurio Pirkėjas įsigijo prekę.

11.4.6. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis. Grąžinant prekes vadovaujamasi Taisyklių 11.6 punktu.

11.4.7. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

11.4.8. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

11.5. Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes

11.5.1. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai first-fruits.eu el. paštu info@first-fruits.eu. Gavusi informaciją apie pristatytas ne tas prekes, first-fruits.eu Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

11.5.2. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 11.6 punkte.

11.6. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka

11.6.1. Dėl prekių, pirktų iš Pardavėjų, grąžinimo Pirkėjas turi teisę kreiptis tiesiogiai į konkretų Pardavėją, iš kurio prekė buvo įsigyta arba į first-fruits.eu.

11.6.2. Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas. Grąžinant prekes Taisyklių 11.1. -11.3. punktuose nustatytais atvejais taikomi papildomi reikalavimai: prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama – visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.

11.6.3. Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu, išskyrus atvejus, kai įsigyta preke grąžinama dėl jos kokybės trūkumų, o kartu su ja pateiktos dovanos dėl savo pobūdžio per terminą nuo prekės įsigijimo iki šios prekės trūkumų paaiškėjimo dienos buvo suvartotos arba pasibaigė tokių dovanų tinkamumo naudoti terminas.

11.6.4. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas, iš kurio Pirkėjas įsigijo prekę, turi teisę negrąžinti pinigų už prekes, kurios grąžintos su trūkumais. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie Pirkėjo buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti grąžinimo Pardavėjui metu.

11.6.5. Jei Pirkėjas first-fruits.eu įsigijo prekių komplektą, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas prekių grąžinimui numatytomis teisėmis gali pasinaudoti tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 11.6.2 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.

11.6.6. Pirkėjas pasinaudojęs Taisyklių 11.1-11.5 punktuose numatytomis teisėmis turi įvykdyti Taisyklėse numatytus reikalavimus dėl prekių grąžinimo ir laikytis jose numatytos tvarkos.

11.6.7. Grąžinti Prekes Pirkėjas gali pristatydamas jas, grąžindamas per kurjerius first-fruits.eu arba tiesiogiai Pardavėjui arba išsiųsdamas paštu. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris nurodomas Pardavėjo Pirkėjui pateiktoje sąskaitoje faktūroje arba per first-fruits.eu, kuri savo ruožtu perduoda grąžinamas prekes Pardavėjui. Sunkių prekių pristatymo (prekių kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti) Pardavėjui tvarką ir sąlygas Pirkėjas su Pardavėju per first-fruits.eu atskirai suderina telefonu arba el. paštu info@first-fruits.eu arba Pirkėjas jas pats pristato tiesiogiai Pardavėjui.

11.6.8. Jei Pirkėjas pasinaudojo Taisyklių 11.1, 11.3-11.5 punktuose įtvirtintomis teisėmis, pinigai jam grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjui buvo perduotas Pirkėjo pranešimą, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Jei Pirkėjas pasinaudojo papildoma pinigų grąžinimo garantija, jam taikomas 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų pinigų grąžinimo terminas, skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

11.6.9. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

11.6.10. Pasinaudojus Taisyklių 11.1.-11.3 punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, administracinis mokestis, jei buvo taikytas. Prekių pristatymo išlaidos nėra grąžinamos. Pasinaudojus Taisyklių 11.4-11.5 punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, administracinis mokestis, jei buvo taikytas, prekės pristatymo išlaidos, Prekių grąžinimo išlaidos nėra kompensuojamos.

 1. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis first-fruits.eu.

12.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei first-fruits.eu teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie first-fruits.eu naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, www.first-fruits.eu naudojimosi taisyklėmis nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.4. Jei first-fruits.eu pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai first-fruits.eu negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. First-fruits.eu nėra įpareigota patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

12.5. First-fruits.eu neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo, kurio prekes ar paslaugas Pirkėjas užsisako naudodamasis first-fruits.eu, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

 1. first-fruits.eu taikomos rinkodaros priemonės

13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti first-fruits.eu įvairias akcijas ar žaidimus.

 1. Apsikeitimas informacija

14.1. Visa komunikacija, susijusi su prekių įsigijimu naudojantis first-fruits.eu, nepriklausomai nuo prekės Pardavėjo, vykdoma per first-fruits.eu, first-fruits.eu elektroninės prekybos tinklapyje nurodytais kontaktais. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas ir Pardavėjas komunikaciją susijusią su prekėmis vykdo kitais būdais nei per first-fruits.eu, first-fruits.eu neprisiima jokios atsakomybės ir rizikos galinčios kilti dėl tokios komunikacijos.

14.2. first-fruits.eu šių Taisyklių, www.first-fruits.eu naudojimosi taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu.

 1. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

15.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

15.4. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu ir first-fruits.eu perduotu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl first-fruits.eu įsigytos prekės iš Pardavėjo Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

Privatumo politika ir Slapukai

Mes siekiame išsamiai informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nesvarbu, ar bendraujate su mumis susitinkant asmeniškai, elektroninėmis priemonėmis ar bet kokiu kitu Jūsų pasirinktu būdu. Šis dokumentas Jums taikomas, jei Jūsų duomenis tvarko UAB „Barakuksas“. Mes rūpinamės Jūsų asmens duomenų apsauga ir privatumu.

Ši UAB „Barakuksas“ asmens duomenų tvarkymo politika (toliau – Politika) skirta informuoti Jus kaip mes UAB „Barakuksas“ renkame, naudojame ir dalinamės Jūsų pateiktais ar mūsų kitaip surinktais Jūsų asmens duomenimis. Taip siekiame užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informacijos apie Jus rinkimą ir naudojimą.

Skirkite laiko šios Politikos peržiūrėjimui ir, jeigu turėtumėte klausimų, nedvejodami susisiekite su mumis vienu iš būdų, nurodytų Politikos pabaigoje.

Ateityje šią Politiką mes galime keisti, todėl skatiname Jus šią Politiką peržiūrėti periodiškai.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, o taip pat kitais teisės aktais.

Asmens duomenys – tai bet kuri informacija apie Jus, kurią pateikiate Jūs pats/pati, arba kurią gauname iš kitų šaltinių, ir kuri leidžia Jus identifikuoti. Tai gali būti jūsų vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktinė informacija, , informacija apie Jūsų su UAB „Barakuksas“sudarytas sutartis ir jų vykdymo istorija, naudojimosi įvairiomis UAB „Barakuksas“ teikiamomis paslaugomis duomenys, banko sąskaitos informacija (sąskaitos numeris), vaizdo stebėjimo įranga užfiksuoti vaizdo duomenys ir kt.

Duomenų subjektas (Jūs) – tai fizinis asmuo, kurio asmens duomenis mes gauname ir toliau naudojame.

Kitos Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir kituose teisės aktuose.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinė informacija:

Bet kokiu su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusiu klausimu prašytume kreiptis į UAB „Barakuksas“ duomenų apsaugos pareigūną telefonu +370 62771888, e. paštu info@first-fruits.eu, arba paštu adresu Darbininkų 14-8, 02157, Vilnius.

Kokius duomenis mes renkame apie Jus?

Mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Pagrindinius asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, telefono numeris, e. pašto adresas, adresas;
 • Identifikavimo duomenis, tokius kaip asmens dokumentų duomenys, IP adresas, kita naršymo informacija, įskaitant duomenis apie tai, kada ir iš kur buvo prisijungta prie mūsų interneto svetainės ar kitų elektroninių platformų;
 • Duomenis apie Jūsų sandorius UAB „Barakuksas“ ir kitas sudarytas sutartis, priklausomai nuo to, kokias paslaugas Jums teikia UAB „Barakuksas“.
 • Ekonominius duomenis, tokius kaip Jūsų darbovietė, Jūsų vykdoma ūkinė-komercinė veikla (tai, kad esate ūkininkas, vykdote individualią veiklą, ir pan.),
 • Socio-demografinius duomenis, tokius kaip šeiminė padėtis, jūsų išlaikomų asmenų skaičius ir duomenys apie šeimą;
 • Duomenis apie Jūsų interesus, pomėgius ir poreikius, kuriuos Jūs pateikiate mums bendraudami su UAB „Barakuksas“ darbuotojais ar perduodate mums naudodamiesi UAB „Barakuksas“ paslaugomis;
 • Audio-vizualinius duomenis, tokius kaip vaizdo stebėjimas, vaizdo, garso įrašai, kai Jūs lankotės mūsų patalpose, ar kontaktuojate su mūsų darbuotojais.

Svarbu: jei tai būtina dėl UAB „Barakuksas“ teikiamos paslaugos, su Jūsų sutikimu, mes renkame asmens sveikatos duomenis. Tačiau mes nerenkame kitų specialių kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, duomenų apie lytinį gyvenimą arba lytinę orientaciją, nebent Jūs ar Jūsų kontrahentai atskleidžia juos naudojantis mūsų paslaugomis, pavyzdžiui, apmokant už paslaugas, ar panašiais atvejais.

 • Apie teisinius atstovus (veikiančius pagal įgaliojimą ar kitais pagrindais);
 • Mokėjimo nurodymų teikėjus ir gavėjus,
 • Sandorių šalis ir dalyvius;
 • Tikruosius naudos gavėjus (UBO);
 • Jūsų šeimos narius.

Svarbu: Jeigu jūs pateikiate mums kitų su jumis susijusių asmenų duomenis, turėtumėte gauti šių asmenų sutikimą ir supažindinti juos su šia Politika.

KOKIAIS TIKSLAIS MES RENKAME IR NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikiate Jūs pats, arba kuriuos gauname iš kitų šaltinių.

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:

Kad galėtume nustatyti Jūsų tapatybę ir su Jumis susisiekti, mes renkame Jūsų vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, asmens tapatybės dokumento kopiją, adresą, telefono ryšio numerį ir kitus kontaktinius duomenis.

Kad galėtume Jus konsultuoti ir įvertinti Jūsų poreikius, mes renkame informaciją apie Jūsų šeiminę padėtį, išsilavinimą bei kitą informaciją, kurią mums pateikiate susitikimų ar nuotolinių konsultacijų metu.

Kad galėtume Jus konsultuoti, Jums teikti paslaugas ir tinkamai vykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus, o taip pat vykdyti pareigas, nustatytas teisės aktuose, mes naudojame duomenis apie Jūsų su mumis sudarytus sandorius bei informaciją, kurią gauname Jums naudojantis mūsų paslaugomis. Tam tikrais atvejais šiuo tikslu mes automatiniu būdu analizuojame Jūsų naudojimosi paslaugomis įpročius (pavyzdžiui, kad galėtume tinkamai informuoti Jus apie paslaugos teikimo sutrikimus, kad galėtume pristatyti paslaugų patobulinimus arba naujas panašias paslaugas ar produktus ir pan.). Jei turite klausimų arba Jūsų netenkina tai, kaip mes vykdome savo įsipareigojimus Jums, prašome nedelsiant mus informuoti.

Kad galėtume valdyti mūsų kasdienes paslaugas ir apsaugoti teisėtus mūsų interesus, be kita ko siekdami:

 • laikytis taikytinos teisės, taisyklių, reglamentų, vadovų, kodeksų, profesinių taisyklių ir nuostatų reikalavimų;
 • laikytis vietinių ar užsienio institucijų, teismų, teisėsaugos institucijų reikalavimų ir patenkinti jų prašymus, taip pat laikytis teismo proceso ar kitų su ginčų sprendimu susijusių reikalavimų; ir išsiaiškinti ar imtis veiksmų prieš vartotojus, kurie pažeidžia mūsų taisykles ar užsiima neteisėta ar kitiems asmenims ar jų nuosavybei kenkiančia veikla, mes galime tvarkyti tokius duomenis kaip informaciją apie teismo ar administracinio pobūdžio procesus, kuriuose Jūs dalyvaujate, bei kitą aukščiau nurodytais tikslais mums perduotą informaciją.

Kad galėtume siųsti bendrojo pobūdžio tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, mes renkame ir naudojame Jūsų vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą.

Kad pateiktume Jūsų poreikius atitinkančius Jums pritaikytus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus (telefonu, elektroniniu paštu, mobiliosiomis aplikacijomis), be prieš tai nurodytų duomenų mes taip pat renkame ir naudojame Jūsų gyvenamosios vietos adresą, informaciją apie naudojimąsi mūsų paslaugomis, mokėjimo operacijų istoriją, mokėjimo elgesio istoriją, informaciją apie šeimą, profesinę informaciją bei kitą informaciją, kurią Jūs mums pateikiate susitikimų metu ar elektroniniais kanalais. Šiuo tikslu mes automatiniu būdu analizuojame Jūsų asmens duomenis, įskaitant informaciją apie Jūsų užsakytas paslaugas ir naudojimąsi jomis, elgesį mūsų svetainėje ir elektroninėse platformose, Jei nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu, prašome nedelsiant mus informuoti.

Kad galėtume su Jumis bendrauti, be kita ko:

 • atsakyti į Jūsų klausimus ir prašymus dėl paslaugų teikimo, taip pat gauti Jūsų atsiliepimus;
 • siųsti svarbius pranešimus, pavyzdžiui, dėl Bendrųjų paslaugų teikimo taisyklių, šios Politikos ar kitų dokumentų pasikeitimo; ir
 • siųsti techninius pranešimus, atnaujinimus, įspėjimus dėl saugumo, palaikymo ir administracines žinutes,
 • mes tvarkome Jūsų kontaktinius duomenis ir gautų bei išsiųstų pranešimų turinį.

Kad pasiteirautume Jūsų nuomonės dėl mūsų paslaugų kokybės ir pakviestume Jus dalyvauti rinkos tyrimuose, mes renkame ir naudojame Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono ryšio numerį, duomenis apie Jūsų amžių, lytį, kalbą. Jei nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami šiuo tikslu, prašome nedelsiant mus informuoti.

Kad užtikrintume paslaugų teikimą nuotoliniu būdu, taip pat saugome telefono ryšio numerį, IP adresą ir kitus Jus identifikuojančius duomenis, pokalbio turinį, trukmę, laiką ir kitus techninius duomenis.

Kad užtikrintume Jūsų ir mūsų turto saugumą, vykdome vaizdo stebėjimą ir tvarkome Jūsų vaizdo duomenis, kai apsilankote UAB „Barakuksas“ patalpose ar teritorijoje.

Kad galėtume įgyvendinti teisės aktų pažeidimų prevenciją, nustatymą, užkardymą, kad galėtume apsaugoti Jus ir Jūsų turtą nuo teisę pažeidžiančių veikų (pvz., pasisavinant Jūsų duomenis, tapatybę), mes renkame ir sisteminame informaciją apie galimai netinkamą naudojimąsi UAB „Barakuksas“ paslaugomis. Šiam tikslui mes taip pat galime naudoti kontaktinę informaciją ir mokėjimo priemonių apsaugos duomenis siekiant apsaugoti sandorius ir komunikaciją mūsų nuotoliniais tinklais.

Kas mums suteikia teisę gauti ir naudoti Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis gauname ir naudojame esant bent vienai iš žemiau nurodytų sąlygų:

 • Jūs ketinate sudaryti ar sudarėte sutartį ar kitos formos sandorį su UAB „Barakuksas“;
 • Jūs davėte sutikimą;
 • Asmens duomenų tvarkymas galimas teisės aktų pagrindu;
 • Siekiant mūsų teisėtų interesų, tokių kaip, pavyzdžiui:
 • siekiant gerinti mūsų teikiamų paslaugų kokybę, užtikrinti mūsų veiklos nuoseklumą ir tvarumą, Jums teikiamų paslaugų visapusiškumą ir atitikimą Jūsų lūkesčiams bei maksimalų Jūsų pasitenkinimą mūsų paslaugomis;
 • siekiant pareikšti ir apginti teisinius ieškinius, bei atlikti kitus teisėtus veiksmus siekiant išvengti nuostolių ar juos sumažinti;
 • siekiant sistemingai stebėti ir užkardyti neteisėtas veikas bei nuolat vertinti su tuo susijusias rizikas.

Svarbu: jei nepateiksite mums asmens duomenų, kurie yra būtini siekiant sudaryti ir/ar įvykdyti sutartį, arba kurių pateikimas yra numatytas teisės aktuose arba sutartyje, mes negalėsime Jums suteikti paslaugų.

Iš kur gauname Jūsų asmens duoenis?

Mes naudojame asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikiate kai kreipiatės dėl mūsų paslaugų ir jomis naudojatės, pildote duomenų anketas, teikiate prašymus ar pretenzijas, taip pat kuriuos užfiksuojame UAB „Barakuksas“ interneto svetainėje, vaizdo stebėjimo įranga ar įrašydami pokalbius telefonu, kaip nurodyta aukščiau.

Mes taip pat galime gauti Jūsų asmens duomenis iš kitų šaltinių:

 • Iš trečiųjų asmenų, kai Jiems yra suteikta teisė atskleisti Jūsų asmens duomenis;
 • Iš fizinių asmenų, kai jie pateikia sutuoktinių, vaikų, kitų giminystės ar svainystės ryšiais susijusių ir pan. duomenis;
 • Iš mums skirtų ar fizinių ar juridinių asmenų, vykdant sutartinius ar teisės aktų reikalavimus, mums pateiktų dokumentų (informacija sutartyse, pažymose, ir pan.);
 • Iš juridinių asmenų, kai Jūs esate šių juridinių asmenų atstovas, darbuotojas, kontrahentas, steigėjas, akcininkas, dalyvis, savininkas ir pan;
 • Iš partnerių ar kitų juridinių asmenų, kurie mus pasitelkia Jums teikdami paslaugas.

Mes galime rinkti Jūsų asmeninę informaciją stebėdami mūsų technologinius įrankius ir paslaugas, be kita ko, susirašinėjimą elektroniniais laiškais, siunčiamais iš ar į UAB „Barakuksas“. Kitu atveju, informaciją apie Jus renkame ir generuojame, kai ją mums pateikiate, pavyzdžiui, prisiregistravę ar pateikę atsiliepimą elektroninėmis priemonėmis. Mes taip pat galime gauti informaciją apie Jus iš savo tiekėjų.

Mes galime apjungti turimą informaciją apie Jus, gautą iš įvairių šaltinių.

Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?

Mes teikiame Jūsų asmens duomenis laikydamiesi teisės aktų reikalavimų. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:

 • Mokėjimo ir kitų paslaugų teikėjams, dalyvaujantiems vykdant Jūsų su mumis sudarytą sandorį (pavyzdžiui, siekiant įvykdyti mokėjimą).
 • Su UAB „Barakuksas“ susijusiomis įstaigomis, kurių sąrašą galite rasti interneto svetainėje first-fruits.eu, kai tai būtina naudojant bendras informacines sistemas ar techninę įrangą (serverius) arba reikalinga paslaugų teikimui;
 • Statistikos departamentui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Valstybinei ligonių kasai, Nacionalinei mokėjimų agentūrai, VĮ Registrų centrui, VĮ Regitra, notarams, antstoliams, teisėsaugos institucijoms, kitiems registrams bei valstybės institucijoms;
 • Valstybinei mokesčių inspekcijai, siekiant įgyvendinti įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytą tvarką.
 • Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, teismams ir kitoms teisėsaugos institucijoms pagal jų pateiktą prašymą arba mūsų iniciatyva, jei yra įtarimų, kad buvo įvykdyta nusikalstama veikla;
 • Įmonėms, teikiančioms pranešimų persiuntimo, tiesioginės rinkodaros, renginių organizavimo ir susijusias paslaugas;
 • Auditoriams;
 • Teismams, tribunolams, arbitrams ar kitoms ginčų nagrinėjimo institucijoms;
 • Kitiems tretiesiems asmenimis, kiek tai susiję su mūsų įstaigos pardavimu, susijungimais, pirkimais arba visos ar dalies įstaigos reorganizacija, ar vykdant panašius pokyčius.

Mes šioje Politikoje nurodytų asmens duomenų tvarkymui taip pat pasitelkiame šiuos duomenų tvarkytojus: duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančias įmones, dokumentų archyvavimo paslaugas teikiančias įmones, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias, teikiančias, palaikančias ir vystančias įmones, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančias įmones, ryšio paslaugas teikiančias įmones, konsultacijas teikiančias įmones, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančias ir paslaugas teikiančias įmones.

Mes šioje Politikoje nurodytų asmens duomenų tvarkymui galime pasitelkti kitus paslaugų teikėjus. Mes siekiame, kad paslaugų teikėjai laikytųsi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, įstatymų, Politikos bei kitų privalomų teisės aktų reikalavimų. Mūsų, kaip duomenų valdytojo, ir konkretaus duomenų tvarkytojo santykiai, išskyrus atvejus, kai tokius santykius nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, nustatomi rašytinėje sutartyje arba raštu išdėstytose sąlygose.

Paprastai Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės (ES/ EEE) teritorijoje, tačiau Jūsų asmens duomenis galime perduoti už ES / EEE ribų, pavyzdžiui, kai tai būtina sutarties sudarymui ir vykdymui arba jeigu davėte sutikimą tokiam perdavimui. Jūsų asmens duomenis perduodame už ES /EEE ribų, jei yra įgyvendinta bent viena iš šių priemonių:

 • Europos Komisija yra pripažinusi, kad valstybė užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą;
 • Jungtinėse Amerikos Valstijose esantis duomenų gavėjas yra sertifikuotas pagal ES ir JAV susitarimo, vadinamo „privatumo skydu“, reikalavimus;
 • Yra sudaryta sutartis pagal standartines Europos Komisijos patvirtintas sąlygas,
 • Laikomasi elgesio kodeksų ar taikomos kitos apsaugos priemonės pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

Svarbu: mokėjimo ir kitų paslaugų teikėjai, dalyvaujantys vykdant Jūsų su mumis sudarytą sandorį, gali būti įsikūrę ar veikti šalyje, kurioje neužtikrinamas tinkamas duomenų apsaugos lygis (t. y. šalyje, kuri nėra prisijungusi prie Europos ekonominės erdvės susitarimo ir kurios Europos Komisija nėra įtraukusi į šalių, kuriose yra pakankamas duomenų apsaugos lygis, sąrašą). Mes imamės visų priemonių, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami saugiai, tačiau gali būti atvejų, kai negalėsime užtikrinti, kad duomenų gavėjas laikytųsi tų pačių reikalavimų kaip ir Europos Sąjungoje.

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau, negu to reikia dėl tikslų, kuriais jie buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį numato teisės aktai, pavyzdžiui:

 • Duomenis, surinktus teikiant paslaugas, tvarkome tol, kol naudojatės mūsų paslaugomis, ir saugome dar 10 metų po to, kai nustojate jomis naudotis;
 • Vaizdo duomenis saugome 60 dienų;
 • Tiek, kiek būtina dokumentų archyvavimo tikslais laikantis teisės aktų nustatytų terminų.

Kiek saugi yra Jūsų asmeninė informacija?

Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mūsų tiekėjai yra kruopščiai atrenkami, mes iš jų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą. Visgi, informacijos perdavimo, internetu, elektroniniu paštu ar mobiliuoju ryšiu saugumas kartais gali būti neužtikrintas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo UAB „Barakuksas“, todėl turėtumėte būti atsargūs teikdami mums konfidencialią informaciją ne per UAB „Barakuksas“ naudojamas elektronines sistemas.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite šias teises:

 • teisę prašyti, kad mes leistume susipažinti su Jūsų asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
 • teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas;
 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, ir kai asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų mūsų interesų;
 • teisę reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs pats/pati ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo pagrindu arba sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu);
 • teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų asmens duomenų naudojimui;
 • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos – lt).

Kaip Jūs įgyvendinsite savo teises?

Mes dedame visas pastangas, kad įgyvendintume Jūsų teises ir atsakytume į Jums iškylančius klausimus dėl šioje Politikoje pateikiamos informacijos. Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, o taip pat skundus, pranešimus ar prašymus (toliau – Prašymas) Jūs galite pateikti UAB „Barakuksas“ duomenų apsaugos pareigūnei Olga Kuks e. info@first-fruits.eu, paštu adresu Darbininkų 14-8, arba atvykus į mūsų įstaigą.

Atsakymą į Jūsų Prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų Prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.

Mes atsisakysime tenkinti Jūsų Prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir kituose teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai Jus informuodami raštu.

Kokie yra asmens duomenų apsaugos principai, kurių mes laikomės?

Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, mes laikomės šių principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas).
 • Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas).
 • Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas).
 • Tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas).
 • Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas).
 • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

Mūsų įsipareigojimai

Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, mes įsipareigojame:

 • Jūsų asmens duomenis tvarkyti tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
 • Netvarkyti Jūsų asmens duomenų kitais tikslais, nei nurodyta šioje Politikoje, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.
 • Tvarkyti Jūsų asmens duomenis teisėtai, tiksliai, skaidriai, sąžiningai ir tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tvarkomų asmens duomenų tikslumas, tapatumas, saugumas.
 • Užtikrinti, kad nebūtų tvarkomi pertekliniai asmens duomenys.
 • Tvarkyti Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi.
 • Būti atsakingais už tai, kad būtų laikomasi šioje Politikoje įtvirtintų principų, ir gebėti įrodyti, kad jų laikomasi.
 • Vykdyti kitas teisės aktuose numatytas pareigas.

Privatumo politikos galiojimas ir pakeitimai

Ši Politika įsigalioja nuo sausio 25 d. 2020 Ji gali būti keičiama atsižvelgiant į teisės aktų ir mūsų veiklos pokyčius. Apie pakeitimus mes pranešime interneto svetainėje first-fruits.eu ir kitomis priemonėmis.

 

Kas yra slapukai?

Slapukas – tai nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė išsaugo jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje, kai joje apsilankote.

 • Pirmosios šalies slapukai – tai lankomos svetainės sukuriami slapukai. Juose išsaugotą informaciją gali perskaityti tik ta interneto svetainė. Interneto svetainėje taip pat gali būti naudojamasi išorės paslaugomis, kurios taip pat sukuria savo slapukus – tai yra trečiosios šalies slapukai.
 • Ilgalaikiai slapukai – tai slapukai, kurie išsaugomi naudotojo kompiuteryje ir automatiškai nepašalinami uždarius naršyklę, skirtingai negu seanso slapukai, kurie pašalinami, kai tik naršyklė uždaroma.

Slapukų paskirtis – suteikti svetainei galimybę tam tikrą laiką įsiminti naudotojo parinktis (pavyzdžiui, naudotojo vardą, kalbą ir kt.).

Tokiu būdu jums nebereikia jų dar kartą nurodyti, kai naršote įvairiuose svetainės puslapiuose per tą patį apsilankymą.

Slapukai taip pat gali būti naudojami anoniminei naršymo mūsų svetainėse statistikai rinkti.

Visa tai leidžia mums suteikti Jums galimybę svetaine naudotis patogiai ir siekti, kad svetainė taptų dar patogesnė ir draugiškesnė.

Kodėl naudojame slapukus?

Slapukus naudojame, kad:

 • užtikrintume svetainės pagrindinių paslaugų funkcionalumą
 • padarytume svetainę patogesne
 • kauptume informaciją apie naudojimąsi svetaine
 • siekiant individualizuoti jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį bei pateikti pasiūlymus, kurie būtų aktualūs būtent Jums
 • analizuojame Jūsų naršymo istoriją ir šiuos duomenis naudojame siekiant sudaryti Jums galimybę naudotis mūsų paslaugomis, statistinės analizės tikslams, norėdami, pateikti Jums komercinius ir reklaminius pasiūlymus

Kaip nauodojame slapukus?

Mūsų interneto svetainėje daugiausia naudojami pirmosios šalies slapukai. Šiuos slapukus nustato ir kontroliuojame mes, o ne išorės organizacija.

Mes naudojame pirmosios šalies slapukus, kurių paskirtis:

 • saugoti lankytojų parinktis
 • užtikrinti, kad mūsų svetainės veiktų
 • rinkti analitinius duomenis (apie naudotojų elgseną)

Lankytojų parinktys

Šios rūšies slapukus nustatome mes ir tik mes galime perskaityti jų informaciją. Šie slapukai įsimena: ar sutikote su svetainės slapukų politika, ar su ja nesutikote

Šie slapukai leidžia mūsų tinklalapiui įsiminti jūsų pasirinktus nustatymus, kurie turi įtakos tam, kaip tinklalapis pateikiamas, pvz., kalba, regionas.

Veikimo slapukai

Šie slapukai vadinami veikimo slapukais ir yra naudojami mūsų sistemų veikimui užtikrinti. Jie, pavyzdžiui, naudojami siekiant interneto svetainę geriau pritaikyti vartotojui, įvertinus statistiką ir turinio tobulinimą.

Šie slapukai nėra nurodyti jūsų sutikime dėl slapukų, tačiau jie pateikiami neatsižvelgiant į tai, ar jūs atsisakėte slapukų, nes yra būtini interneto svetainės funkcijoms.

Analitiniai slapukai

Šios rūšies slapukus naudojame tik vidaus analizės tikslais, kad galėtume tobulinti visiems naudotojams teikimas paslaugas.

Šie slapukai tiesiog įvertina, kokius veiksmus naudotojas atlieka mūsų svetainėje ir šis procesas yra anoniminis (renkant duomenis nenustatoma naudotojo asmens tapatybė).

Jums nereikia aktyvuoti slapukų, kad ši svetainė veiktų, tačiau jie užtikrina geresnę naršymo kokybę. Šie slapukai gali būti ištrinti arba užblokuoti, tačiau tokiu atveju, kai kurios šios svetainės funkcijos gali netinkamai veikti.

Su slapukais susijusi informacija nenaudojama jūsų asmens identifikavimui, o surinkti duomenys apie naudojimąsi svetaine yra saugomi; ji nėra skleidžiama trečiosioms šalims. Šie slapukai naudojami tik čia nurodytam tikslui.

Ši svetainė naudoja Google Analytics, Google, Inc. (Google) teikiamą interneto analizės paslaugą. Informacija, kurią šis slapukas sukuria naudojantis šia svetaine (įskaitant jūsų IP adresą), bus išsiųsta į Google serverį ir ten bus saugoma. Google naudos šią informaciją, kad įvertintų jūsų naudojimąsi svetaine, kauptų svetainės veiklos ataskaitas svetainių vadovams ir teiktų kitas paslaugas, susijusias su svetainės veikla ir interneto naudojimu. Google gali siųsti šią informaciją trečiosioms šalims, kai to reikalauja įstatymai, arba jei trečiųjų šalių duomenys yra tvarkomi Google vardu. Google niekada nesies jūsų IP adreso su kitais Google saugomais duomenimis. Naudodamiesi šia svetaine, jūs įgaliojate Google apdoroti duomenis, susijusius su jumis taip, kaip nurodyta aukščiau.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie Google Analytics slapukus, spauskite čia.

Kaip galiu valdyti slapukus ir nustoti juos gauti?

Jei norite, galite valdyti ir ištrinti slapukus. Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip išjungti slapukų saugyklą ir keisti naršyklės nustatymus, apsilankykite http://www.aboutcookies.org. Galite ištrinti visus slapukus jūsų kompiuteryje, taip pat daugumoje naršyklių gali būti nustatymai blokuojantys slapukus jūsų kompiuteryje. Tačiau tokiu atveju kiekvieną kartą, kai lankotės svetainėje, turėsite rankiniu būdu keisti kai kuriuos nustatymus, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

Trečiųjų šalių svetainės

Mūsų svetainėje gali būti išorinių nuorodų į trečiųjų šalių svetaines. UAB Barakuksas negali prisiimti atsakomybės už bet kurios trečiosios šalies svetainės turinį ir saugumą.

UAB Barakuksas užtikrina visų asmeninių duomenų ir informacijos saugumą ir konfidencialumą. Tačiau ši garantija netaikoma trečiųjų šalių svetainių nuorodoms ir tinklalapiams.

Naudodamiesi šia svetaine, sutinkate, kad mes valdome informaciją pagal pirmiau išvardytą tvarką ir tikslą.